Minőségpolitika

A) A minőségre vonatkozó intézményi stratégia:

Az intézmény vezetésének elsődleges célja az intézmény szakmai és jogszabályi irányelveken nyugvó sikeres működése, valamint a képzettek, a munkatársak és a partnerek kölcsönös előnyökre épülő, minél teljesebb megelégedettségének elérése.

Az intézmény korszerű szakmódszertani és pedagógiai alapelveken nyugvó, a mai kor elvárásainak megfelelő eszközökkel és módszerekkel, átlátható és strukturált rendszerben fejleszti a képzésben résztvevők idegen nyelvi kompetenciáit. Az intézmény folyamatosan törekszik a képzés területén végzett szolgáltatásainak adatokon és visszajelzéseken alapuló javítására és fejlesztésére és beépíti a PDCA elv érvényesítése szerinti minőségszemléletet a teljes vállalati stratégiába.

Az intézmény felelősséget vállal azért, hogy olyan értékeket közvetítsen, melyek a célzott kompetencia-fejlesztésen túlmenően a résztvevők személyiségére, jövőjére, a családra, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak.

Az intézmény betartja az egyenlő bánásmód elvét, vagyis tartózkodik az intézmény alkalmazottainak vagy a képzésben résztvevők fogyatékosságához, életkorához, szexuális irányultságához, vallásához vagy meggyőződéséhez kapcsolódó hátrányos megkülönbözetéstől.

B)      Az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége:

Minőségbiztosítási rendszerünk a képzési intézményen belül teljes elkötelezettséget kíván a minőségbiztosítás iránt. A vezetőség aktív részvétele a minőségirányításban párosul az adminisztrációs és az oktató munkatársak minőségfejlesztési folyamatokba való bevonásával és a jó példák elismerésével.

 

Az intézmény vezetősége biztosítja, hogy minden alkalmazott megismerje az intézmény minőségpolitikáját, a minőségirányítási rendszer alapvető céljait, felépítését és működési előírásait és elvárja, hogy azt az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai napi gyakorlatként a személyes felelősségnek megfelelően alkalmazzák.

C)      A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításába:

A vezetés mindenkori feladata és felelőssége a képzés minőségének növelése érdekében a minőségirányítási rendszer állandó fejlesztésén túl a képzés feltételeinek adatokon és visszajelzéseken alapuló folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében a vezetés a képzésben résztvevők és a partnerek visszajelzései alapján és a munkatársak bevonásával tűzi ki a jogszabályban előírt területeken a minőségcélokat.

D)     A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának módja:

Az intézmény vezetése munkatársai részére ismerteti és partnerei részére nyilvánosságra hozza az intézmény minőségpolitikai nyilatkozatát, folyamatosan figyelemmel kíséri a minőségpolitika megvalósítását, azt szükség esetén a PDCA elv érvényesítése mellett felülvizsgálja és a szükséges módosításokat elvégzi.

Dátum: 2017.01.15.